วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายชื่อนักเรียน  ที่ประจำชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๒

ป.๒/๑

เลขที่
ชื่อ  -  สกุล
1
เด็กชายวราวุฒิ    ดิษฐวิบูลย์ 
2
เด็กชายภูริเดช    จันสุวรรณ์
3
เด็กชายวีรภัทร   พานุบุตร
4
เด็กหญิงถกาวัลย์   ไชยยศ
5
เด็กชายปฏิพล   วรรณ์ทอง
6
เด็กชายวัชรพงศ์     โกมาลา
7
เด็กชายสุวชัช    คงกริช
8
เด็กภัทรพี    ขวัญแก้ว
9
เด็กชายธณัชชา     สุขศรี
10
เด็กชายพงศ์ศักดิ์   ศักดิ์ณรงค์
11
เด็กชายจักรี   สถาพร
12
เด็กชายสุริยะ    ทิพวงศ์
13
เด็กหญิงนภัสวรรณ   สุดสนอง
14
เด็กหญิงปาณิศา    พูลสวัสดิ์
15
เด็กหญิงธีวรา     หนูสุวรรณ
16
เด็กหญิงออมสิน   พรหมแก้ว
17
เด็กชายวุฒิพงศ์    ปุริง
18
เด็กชายศุภฤษ์     อนันตกูล
19
เด็กชายจตุพร    จิตต์จำนง
20
เด็กหญิงปาจรีย์   พฤกษมาศ
21
เด็กหญิงวนิสา    จงรักษา
22
เด็กหญิงธนันญา    ราชกิจชอบ
23
เด็กหญิงวริศรา      ชัยมงคล
24
เด็กหญิงณัฐธิชา    นวลมังสอ
25
เด็กหญิงเขมวิภา   คีรีสุทธิ์
26
เด็กชายอติวิชญ์    สุวรรณธนะ
27
เด็กชายอิษวัต    ทุมรัตน์
28
เด็กชายตะวันฉาย     แสงจันทร์


ป.๒/๒

ที่
ชื่อ –  สกุล


1
ด.ญ.กนกพร ไหนละเอียด

2
ด.ช.อัครพงษ์ ชาติภิรมย์

3
ด.ช.นันทิพัฒน์ แสงอำไพ

4
ด.ช.ณัฐพัฒน์ สมใจหมาย

5
ด.ช.อนุภัทร เยี่ยมสวัสดิ์

6
ด.ช.ธีรภัทร์ เกื้อกาจน์

7
ด.ญ.ณัฐนิชา อรุณแสง

8
ด.ญ.ชมพูนุช แก้วอาสา

9
ด.ญ.วิมลภัทร ถันอุปถัมภ์

10
ด.ญ.ธีราพร สุดหีด

11
ด.ญ.นันท์นภัส พรมมา

12
ด.ญ.รัตติกาล กิ่งรัตน์

13
ด.ญ.ผกามาศ บุญเรือง

14
ด.ช.พงศกร แก้ววิหค

15
ด.ช.ภานุพงศ์ แก้ววิหค

16
ด.ช.ผดุงเดช คงชู

17
ด.ช.วีระชัย  โมราศิลป์

18
ด.ญ.รติมา ภูมิสถิต

19
ด.ญ.รัตนาภรณ์ ดารารัตน์

20
ด.ช.ธนวิทย์  พลพันนุ์

21
ด.ช.จีรภัทร  นาภูมิ

22
ด.ญณัฐฐกานต์ เพ็ชรพันธ์

23
ด.ช.ศุภชัย   คงสุข

   24
ด.ญ.จิราวรรณ  พลูใหญ่

   25
ด.ญปวีณ์ธิดา รักบางบูรณ์

26
ด.ช.สัณหณัฐ เฉลิมวรรณ

27
ด.ญ.ปุณยนุช ปานการ

    28
ด.ญ.นานู่  แซ่จาง

29
ด.ญ.ศิรภัสสร เดชสุวรรณ

   30
ด.ญ.ลลิตา คันทะวงษ์